BOEKLANCERING 26 januari

‘EEN KLEINE KERK EEN EEUW ONDERWEG’

GEPUBLICEERD OP 2 JANUARI 2024

Op 26 januari a.s. gaan in Amersfoort drie experts in gesprek over de nieuwe aanvulling op de seminariereeks: ‘Een kleine kerk een eeuw onderweg: uit de geschiedenis van de oud-katholieke synode’.

In 1920 voerde de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een landelijke synode in met vertegenwoordigers van leken en geestelijken. Wat voor inzicht en inspiratie biedt de geschiedenis hiervan? In de afgelopen eeuw is er met deze synode veel ervaring opgedaan. Bevoegdheden en vergadervormen ontwikkelden zich. In de studie werpt Mr. Bert Maan hier licht op met zijn beschrijving van de periode 1985-2020, in vervolg op een eerdere studie van Mr. Govaert Kok.

In Amersfoort gaan drie experts met Bert Maan, elkaar, en belangstellenden in gesprek over het boek. Ze brengen hierbij perspectieven in uit de rooms-katholieke, de protestantse en de oud-katholieke traditie. Dit zijn:

Ds. Karin van den Broeke, predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het executive committee van de Wereldraad van Kerken

Dr. Anton ten Klooster, priester van het rooms-katholieke aartsbisdom Utrecht en universitair docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology

Mr. Petra de Bruin, senior rechter A, Rechtbank Rotterdam en voorzitter van het presidium van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De avond wordt geleid door prof. dr. Peter-Ben Smit, bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

De bijeenkomst vindt plaats in het oud-katholieke kerkgebouw aan ’t Zand 13, Amersfoort en begint om 19.30.

Aanmelding: tot 23 januari per email aan p.b.a.smit@uu.nl (deelname is kostenloos). Het boek is te verkrijgen via de webshop op www.webshop.oudkatholiek.nl voor EUR 24,50 plus verzendkosten.

Over het boek en de auteurs

Govaert Kok (1935-2021) publiceerde eind jaren ‘80 zijn historiografie van de eerste decennia van de Synode. Deze uitgave bevat de langverwachte en uitgebreide verslaglegging over de periode daarna, 1985-2020, die in Bert Maan, net als Kok oud-Synodevoorzitter, een betrokken en nauwgezet bezorger heeft gevonden. Ook de volledige tekst van Koks eerdere publicatie is hier opgenomen. Bert Maan (1944) vervulde rechterlijke functies in Breda en als president van de rechtbank Zwolle-Lelystad. Tussen 1994 en 2004 was hij adviseur van de Internationale bisschoppenconferentie, en voorzitter van de internationale structuurcommissie die de in 2000 door de IBC aanvaarde nieuwe theologische en kerkrechtelijke grondslag (Vereinbarung) van de Unie van Utrecht opstelde.