Oliewijding in Utrecht

In onze kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht, worden elk jaar op woensdag in de Goede Week de nieuwe oliën gezegend en gewijd. Deze oliën wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een priester of bisschop. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het aartsbisdom komen samen, vieren de Eucharistie met de aartsbisschop van Utrecht als celebrant, en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen parochiekerk.

Een ieder is van harte welkom om deze bijzondere viering mee te vieren!