Sacramenten

Sacramenten

Doop 

Met de bediening van het sacrament van de doop wordt een kind of volwassene opgenomen in de Christelijke kerk. Gebruikelijk in de Oud-Katholieke kerk is de kinderdoop, maar ook volwassenendoop komt regelmatig voor.
De doop geldt voor alle Christenen als de enige en unieke toegang tot de kerk. De meeste kerken (waaronder de Oud-Katholieke kerk) erkennen elkaars doop. In de onderstaande rapportage ziet u de achtereenvolgende elementen van een doop van kind. (Klik op een foto voor een vergroting).

Vormsel
Nauw met de doop verbonden is het vormsel. Het vormsel wil datgene wat met de doop gegeven is, versterken en bevestigen met de gave van de Heilige Geest. Het gaat hier om een bewuste keuze, vandaar dat dit sacrament niet eerder dan vanaf circa 16 jaar wordt toegediend. Hier gaat zorgvuldig catechese aan vooraf.

Eucharistie
Na de doop is de eucharistie het belangrijkste sacrament. Deze viering van dankzegging gaat terug op de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen hield en op de opdracht van Jezus dit blijvend te vieren. De meeste zondagen komt de parochie bijeen rond deze viering. In de Oud-Katholieke kerk is gebruikelijk op ongeveer 12-jarige leeftijd voor de eerste keer aan de Eucharistie deel te nemen.

Verzoening
Bij het sacrament van de verzoening staat de gebrokenheid van de mens centraal en wordt de gelovige opgeroepen zijn zonder te belijden en zich om te keren en om vergeving te vragen. Dit vindt bij voorkeur op een persoonlijke wijze plaats, maar kan ook een openbaar en gezamenlijk karakter dragen.

Zalving der zieken.
Bij ziekte of ziekenhuisopname kunnen mensen het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Het is bedoeld als troost en bemoediging. Bij dit sacrament wordt de zieke gezalfd, de handen opgelegd, gebeden om vergeving van zonden en herstel van ziekte. Als de ziekte ten dode is, dan sterkt de zalving de gelovigen met de hoop op een herstel van alle leven dwars door de dood heen.

Huwelijksinzegening
Met regelmaat wordt, aan mensen die de zegen van God over hun huwelijk willen ontvangen, het sacrament van de huwelijksinzegening toegediend. Voorwaarden daartoe zijn dat beide partners gedoopt zijn, en een burgerlijk huwelijk hebben gesloten. Onder bepaalde omstandigheden en in overleg is de inzegening van een 2 de huwelijk mogelijk. Voor mensen die niet gedoopt zijn en voor paren van hetzelfde geslacht is het mogelijk om een bijzondere zegenbede over hun relatie te vragen.

Ambtswijding
De Oud-Katholieke kerk kent het ambt van diaken, priester en bisschop. De diakenwijding vindt altijd in het parochie plaats waar de wijdeling staat ingeschreven. De priester- en bisschopswijding vinden plaats in de kathedrale kerk van het bisdom. Tot het drievoudig ambt zijn mannen en vrouwen beide toegelaten. De Oud-Katholieke kerk kent geen verplicht celibaat. De ambtswijding laat mensen delen in de apostolische bediening van woord en sacrament. De voortzetting van deze bediening noemt men apostolische successie.